روانکاوی

روش آموزش برای یادگیری درحد تسلط

فلسفه زیربنای روش آموزش برای یادگیری درحد تسلط براین نظر استوار است که در شرایط مناسب آموزش تمام دانش آموزان و دانشجویان عملاً می توانند همه آنچه را که به آنها آموزش داده می شود به خوبی یاد بگیرند.

ابتدا این روش توسط جان کارول ارائه شد و بعد ها بوسیله بلوم گسترش یافت. طبق مدل کارول یادگیری آموزشگاهی پدیده ای مبتنی برزمان است. یعنی هرچـه زمـان یـادگیری بیشـتر باشـد مقـدار یادگیری نیز بشتر خواهد بود. درمدل یادگیری کارول استعداد یادگیری به صورت مقدار زمانی که شخص نیاز دارد تا مطلبـی را بیـاموزد یـا مهـارتی را کسب کند تعریف شده است.

بلوم ادعا می کند که تفاوتهای فردی در یادگیری آموزشگاهی و پیشرفت تحصیلی غالبـاً تفاوتهـای مصـنوعی و سـاخته و پرداخته شرایط تا مطلوب یادگیری آموزشگاهی هستند. بنابراین در روش آموزش برای یادگیری درحد تسلط زمان عامل تعیین کننده پیشرفت یادگیرندگان است نه استعداد یادگیری.

روش آموزش برای یادگیری درحد تسلط

مفهوم تسلط

تسلط به مقدار یادگیری واقعی یادگیرنده اشاره می کند. بنابراین تسلط هم بر مقدار مطلوب یادگیری و هم به سطح قابل قبولی از عملکرد که حاکی از توفیق دریادگیري باشد. دلالت می کند. تسـلط یـافتن بخشـی از کفایـت یـافتن و مهـارت یافتن است ولی آنها یکی نیست. کفایت را آندرسون و بلاك یک مفهوم دوبعدی می دانند. بعد نخست آن تسلط است. به عبارت دیگـر تسـلط عنصـرذهنی کفایت است.

یادگیرنده با کفایت کسی است که برمطالب زیادی تسلط یافته است. با وجود این کفایت علاوه بـر تسـلط شـامل کسـب اعتماد به خود یا حس مقابله با مشکل نیز هست این اعتماد به خود عنصر عاطفی کفایت است. گرچه تسلط مبنای اعتماد به خود و در نتیجه مبنای کفایت را در فرد تشکیل می دهد، تسلط و کفایت دو مفهوم مرتبط ولی مستقل از یکدیگرند.

مهارت به کارآمدی فرد دراستفاده از یادگیری هایش اشاره می کند. تسلط به اثربخشی فرایند یادگیری درایجاد یادگیری مطلوب اشاره می کند. مهارت به کارآمدی استفاده از یادگیری پـس از آنکه یادگیری انجام گرفت دلالت می کند. آندرسون و بلاك می گویند مهارت به دنبال تسلط می آید. یعنی شخص باید ابتدا برکاری تسلط یابد تا بعد بتواند در آن ماهر شود. مهارت شبیه مفهومی است که روانشناسان آنرا «پرآموزی» نام نهاده اند. درحالی که تسلط یافتن همان «یادگیری اصـلی یا اولیه» است.

تسلط پیش شرط کفایت و مهارت است

تسلط پیش شرط کفایت و مهارت است پیامدهای مثبت عاطفی همراه با تسلط یابی سبب می شوند که فـرد بـه کفایـت برسد و از راه تمرین و استفاده مکرر از آموخته های خود، فرد با کفایت به فرد ماهر تغییر می یابد. جدول مشخصات : یک جدول دو بعدی است که در ردیف بالای جدول که بعد محتوا نام دارد ریز مواد درسی و در ستون کنار جدول که بعد هدف نامیده می شود هدف های آموزش یا عملکردهایی که در پایان درس از یادگیرنـدگان انتظـار مـی رود نوشته می شوند. فایده جدول مشخصات این است که به روشنی معلوم می کند که یادگیرنده در رابطه باهریک از مطالب درس، چـه نـوع عملکردی باید کسب کند. این جدول موقع سنجش عملکرد به معلم نیز کمک می کند.

مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط

1- تعیین هدف های آموزش و رفتارهای ورودی
2- تعیین حد تسلط

در روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط دو نوع ارزشیابی تکوینی و تراکمی مورد استفاده قرار می گیرند.

ارزشیابی تکوینی : این ارزشیابی به طور مرتب درجریان آمـوزش و یـادگیری اجـرا مـی شـود در ایـن نـوع ارزشـیابی از آزمونهای مختصر تشخیصی – پیشرفتی استفاده می کنند و هدف آن تعیین نقاط قوت و ضعف فعالیتها و تدابیر آمـوزش معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان است. هدف از اجراي ارزشیابی تکـوینی درجریـان آمـوزش – یـادگیری، کمـک کردن به معلم در بهبود روشهاي آموزش و یاري دادن به دانش آموزان در رفع نواقص یادگیری است. 85 %یا 90 %

ارزشیابی تراکمی : ارزشیابی تراکمی برآزمون های جامع نهایی مبتنی است و (آزمون جامع نهایی) معمـولاً در پایـان درس اجـرا مـی شـود. و نتایج آن براي تعیین این مطلب که آیا یادگیرندگان در یادگیری مطالب درسی به حـد تسـلط رسـیده انـد یـا نـه مـورد استفاده قرار می گیرند.

3- تعیین واحدهای آموزش – یادگیري بلوم از واحدهای آموزش – یادگیری با نام تکلیف یادگیری یاد می کند.

4- اجرای آموزش گروهی در روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط، گرچه آموزش فردي هدف اصلی معلم است ایـن روش بـه طریـق گروهـی صورت می گیرد.

5- اجراي ارزشیابی تکوینی و آموزش اصلاحی روشهاي آموزش اصلاحی که معمولاً به طور فردی به دانش آموزان داده می شود باید همان هدفهای مربوط بـه آمـوزش
اصلی گروهی را آموزش دهد. بعد از آموزش اصلاحی معلم باید ارزشیابی تکوینی مربوط به ایـن مرحلـه را اجـرا کنـد در صورت موفقیت دانش آموزان به آموزش واحد بعدی اقدام کند.

6- اجرای ارزشیابی تراکمی ونمره گذاری. آزمون تراکمی همه هدفهای واحدهای متوالی آموزش – یادگیری را یکجا اندازه گیری می کند و از طریق این آزمون مـی توان یادگیریهای متراکم دانش آموزان را در طول دوره آموزشی تعیین کرد.

7- تجدید نظر درطرح آموزش : حداکثر میزان اشتباهی را که می توان پذیرفت ده درصد است.

نیاز به مشاوره حضوری دارید ؟!

اگر نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده  مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید 

نیاز به مشاوره در منزل دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید که  مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید

نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟! 

 اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp IMO Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonدریافت وقت مشاوره