زوج درمانی جامع

انواع زوج درمانی

انواع زوج درمانی هر کدام اصرار دارند مشکلات زناشویی را در چارچوب نظریه مربوطه تفسیر و حل و فصل نمایند، در حالی که رابطه زناشویی ابعاد وسیعتری دارد و هیچکدام از انواع زوج درمانی جامع تمامی این ابعاد را در مداخلات خود مورد توجه قرار نداده اند.

زوج درمانی

از آنجایی که زوج درمانی ها خود را در نظریه ای واحد یا التقاطی محدود کرده اند پس از گذشت سالها پیشرفت واضحی در انواع زوج درمانی ایجاد نشده است، ما در کار بالینی با مراجعین متوجه شدیم که در اکثر موارد مشکلات فردی ریشه در مشکلات زناشویی مراجع یا مشکلات زناشویی والدین فرد دارند. بنابراین گریز از زوج درمانی جامع برای روانشناسان بالینی بسیار سخت است و لازم است درمانگران برای کاهش ارجاعات خود با زوج درمانی آشنا باشند.

ما زوج درمانی را با نظریه سیستمیک در سال 1385 آغاز کردیم ولی از آنجایی که در اکثر مراجعین موثر نبود به تدریج عناصری را از سایر زوج درمانی ها به نظریه سیستمیک اضافه کردیم و در نهایت به زوج درمانی جامع رسیدیم. گاهی متوجه می شدیم که مفاهیم موجود در عرصه زوج درمانی ها جوابگوی نیاز مراجعین و تجارب ما نبودند بنابراین مفاهیم جدیدی ارائه کردیم تا این نواقص را پوشش دهیم.

رابطه زناشویی

به گمان ما رابطه زناشویی بیش از هر بعدی ماهیت رفتاری دارد، بنابراین رویکردهایی که بر هیجان یا افکار تاکید دارند نسبت به رویکردهایی که بر رفتار تاکید دارند در اصلاح رابطه زناشویی نکات ضعفی خواهند داشت، با توجه به تجاربی که به دست آوردیم و نظر به اینکه هر کدام از انواع زوج درمانی در زوجینی که اختلافات وخیمی دارند و یا مقاوم به درمان هستند با نتایج اندکی همراه هستند، بر آن شدیم نوع جدیدی از زوج درمانی با عنوان “زوج درمانی جامع “را ارائه دهیم.

زوج درمانی جامع بر اساس نظریه سه بعدی جرج انگل طراحی شده است که انسان را موجودی جسمی، روانی و اجتماعی می داند مطابق با نظریه انگل زوج درمانی جامع ترکیبی از مداخلات روانشناختی، جسمی و اجتماعی است.

زوج درمانی

وسیع بودن مداخلات نیز متاثر از نظریه درمان چند وجهی آرنولد لازاروس است لازاروس در توسعه رفتار درمانی معتقد بود که برای موثر بودن درمان و برای کاهش رفتارهای غیرانطباقی و افزایش رفتارهای انطباقی لازم است درمانگر در 7 بعد از زندگی مراجع توجه و مداخله کند.

این ابعاد عبارتند از:

 1.  رفتار
 2. عاطفه
 3. احساس
 4. تصور ذهنی
 5. شناخت
 6. امورات بین فردی
 7. داروها و مسائل جسمانی(230
مداخلات جسمانی، روانی و اجتماعی

زوج درمانی جامع نوعی درمان برای افزایش رضایت از رابطه زناشویی از طریق اصلاح بیش بودها و کمبودهای رفتاری است و برای اصلاح مذکور از مداخلات جسمانی، روانی و اجتماعی استفاده می کند.
این مداخلات عبارتند از :

 1. آموزش مهارتهای همسرداری
 2. درمان شناختی و طرحواره ای
 3. رفتار درمانی
 4. مشاوره(پزشکی، شغلی، حقوقی و تحصیلی)
 5. تجویز دارو
 6. آموزش روانی
 7. درمان سیستمیک
 8. درمان هیجان محور
 9. تکنیکهای پذیرش و تعهد
 10. درمان وجودی- فلسفی
 11. خدمات مددکاری اجتماعی.

مداخلات جسمانی، روانی و اجتماعی

نظریه معیارهای انتخاب

زوج درمانی جامع همچنین متاثر از نظریه معیارهای انتخاب است . نظریه معیارهای انتخاب در سال 2013 توسط دکتر موسی زاده ارائه شده(231). این نظریه مدعی است که انسان برای انتخاب بین گزینه ها از پنج معیار ذهنی که در حکم باورهای بنیادین مثبت هستند استفاده می کند.

این معیارها عبارتند از:

 •  اقتصادی بودن
 • لذت جویی
 • معنویت
 • قدرت طلبی
 • علم جویی

اقتصادی بودن اشاره به تلاش فردی برای کسب سرمایه های مالی دارد. افراط در این معیار باعث مادی شدن و سرمایه پرستی شده و سایر معیارهای زندگی را تضعیف می کند. تفریط در این معیار ایجاد فقر مالی می کند و می تواند رشد سایر معیارها را مختل سازد. اقتصادی بودن به دو شکل ذخیره پول و املاک ظاهر می گردد. لذت جویی اشاره به گرایش فطری به ایجاد حس خوش آیند و فرار ا ز رنج و زحمت دارد.

افراط در این معیار به اعتیاد جنسی یا سوء مصرف مواد منجر می گردد. تفریط در این معیار نیز باعث رهبانیت شده و رشد سایر معیارها را مختل می کند.

معنویت تلاش فکری و عملی

منظور از معنویت تلاش فکری و عملی برای معنی دادن به زندگی از طریق انسانیت یا مذهبیت است. افراط در این معیار باعث تعصبات مذهبی شده و تفریط در آن بی معنایی زندگی را به همراه دارد. افراط و تفریط در این معیار نیز باعث اختلال در رشد سایر معیارها می شود.

نظریه معیارهای انتخاب

قدرت طلبی

منظور از قدرت طلبی گرایش به کنترل کردن و حاکم شدن به همنوعان است. قدرت طلبی به دو شکل کسب شهرت و اعتبار و یا کسب مقام ظاهر می گردد. افراط در این معیار باعث استبداد شده و تفریط در آن وابستگی ایجاد می کند و رشد سایر معیارها را مختل می کند.
علم جویی نیز به دو شکل گرایش به دانستن و کسب تجربه عمل می کند.

افراط در این معیار دانشمند بی عمل ایجاد می کند و تفریط در آن باعث بی سوادی می گردد. در زوج درمانی تلاش می شود این معیارها تعدیل شوند. برای تشخیص منطقی یا غیر منطقی بودن رفتار، هیجان و افکار نیز از این نظریه استفاده می شود.

این نظریه روشی کمی برای درمانگر و مراجع است تا میزان منطقی بودن تصمیم خود را ارزیابی کند. برای این منظور به تصمیم مربوطه در هر یک از معیارهای انتخاب نمره ای از 3- تا 3+ داده میشود. نمره نهایی حاصل جمع پنج نمره ای است که به پنج معیار داده شده است. بنابراین حداکثر نمره نهایی 15+ و حداقل آن 15- است.

این نمره هر چقدر مثبت تر باشد نشان دهنده درستتر بودن تصمیم و هر چقدر منفی تر باشد نشان دهنده نادرستتر بودن تصمیم است. این روش برای نوجوانان بسیار موثر است. مراجع ممکن است وزن بیشتری به یکی از معیارها بدهد

بعنوان مثال مراجع لذت طلب به معیار لذت جویی و مراجع قدرت طلب به معیار قدرت طلبی، در واقع در اکثر جمعیت یکی از معیارها غالب است، غلبه یک معیار می تواند ایجاد آسیب نماید و یا کاملا طبیعی باشد، ممکن است در فردی یکی از معیارها چنان ضعیف باشد که به نظر برسد این معیار حذف شده است. درمانگر با رویکرد وجودی اهمیت و جایگاه هر معیار را توضیح می دهد و به مراجع کمک می کند طبق اصل تعادل از اصول چهارگانه زندگی معیارهای انتخاب خود را تعدیل کند، برای برقراری اصل تکامل نیز لازم است در هر پنج معیار افزایش و رشد اتفاق افتد.

معنویت تلاش فکری و عملی

تعداد جسلات زوج درمانی 

زوج درمانی جامع حداقل 6 جلسه و به طور متوسط 24 جلسه 2 ساعته و حداکثر 120 ساعت طول می کشد. زوجین در جلسات فردی و زوجی شرکت می کنند، این زوج درمانی به شکل گروهی نیز قابل اجرا است. درمانگر می تواند یک یا چند نفر باشد.

زوج درمانی خودش را به یک یا چند نظریه محدود نکرده و از همه نظریه های جسمی، روانی و اجتماعی برای افزایش رضایت زناشویی استفاده می کند، این درمان در حالی که چارچوب مشخصی برای اجرا دارد،

قابل انعطاف و قابل ارتقاء بوده و میتوان آن را با توجه به نیاز مراجع طراحی کرد. این درمان تلاش کرده است به تمامی ابعاد رابطه زناشویی توجه کند. زوج درمانی فوق التقاطی است یعنی از همه نظریه های جسمی، روانی و اجتماعی برای افزایش رضایت از رابطه زناشویی استفاده می کند.

تعداد جسلات زوج درمانی 

اصول زوج درمانی 

زوج درمانی جامع بر اساس اصول زیر بنا نهاده شده است:

 1. زوج درمانی یعنی افزایش دادن رضایت زوجین از رابطه زناشویی.
 2.  مهمترین علت کاهش یافتن رضایت از رابطه زناشویی کمبودها و بیش بودهای رفتاری است.
 3.  هر فردی فقط می تواند خودش را با کمک درمانگر تغییر دهد.
 4.  درمان موثر فوق التقاطی است و از همه نظریه ها استفاده می کند.
 5.  داشتن انصاف با همسر و صداقت با درمانگر مقدم بر درمان است.
 6. برای اصلاح بیش بود ها و کمبودهای رفتاری لازم است در 14 بعد از زندگی زوجین مداخلات لازم انجام گیرد.
 7. مداخلات برای رفع موانع اصلاح بیش بودها و کمبودهای رفتاری در ابعاد 14 گانه طراحی می شوند.

ابعاد رابطه زناشویی

منظور از بعد در رابطه زناشویی حوزه هایی از دانش است که تاثیرگذاری آن بر رابطه زناشویی احراز شده است. در زوج درمانی جامع تلاش می شود تغییرات لازم در تمامی این حوزه ها تا حد نیاز انجام شود.

ابعاد رابطه زناشویی عبارتند از:

1- بعد رفتاری گفتار و اعمالی که هر یک از زوجین انجام می دهند و مخاطب اصلی آنها همسرشان است، این بعد را بوجود می آورند. این رفتارها عامل اصلی تامین کننده نیازهای زناشویی است.

زوجین برای این ازدواج می کنند تا رفتارهای خاصی را در همسرشان مشاهده کنند، به همین علت مشاهده کردن این رفتارها عامل اصلی رضایت از رابطه زناشویی است و مشاهده نکردن این رفتارها یا مشاهده کردن رفتارهای متضاد عامل اصلی نارضایتی زناشویی است، تلاش برای راضی کردن همسر مهمترین جزء بعد رفتاری است.

ابعاد رابطه زناشویی

زوجین این تلاش ها را که ماهیت رفتاری دارند به عنوان هیجان “علاقه” تفسیر می کنند، به همین علت است که گاهی افراد با دیدن این رفتارها چنین برداشت می کنند که همسرشان دوستشان دارد در حالی که ممکن است چنین نباشد، بر عکس ممکن است تلاش برای ناراضی کردن همسر نشانه علاقه باشد.

بنابر این رفتار نقش مهمتری از هیجان و فکر در رابطه زناشویی طولانی مدت دارد در حالی که در رابطه زناشویی کوتاه مدت ممکن است چنین نباشد. سایر رفتارها چه از نوع تقویت کننده و تنبیه کننده در رابطه زناشویی تاثیر عمیقی دارند و ایجاد کننده اصلی هیجانهای مثبت و منفی هستند، شروع کننده رابطه زناشویی دیدن یا شنیدن و به ندرت بوییدن رفتار شریک جنسی بالقوه است.

در اثر رفتار فرد، فکری در ذهن همسرش ایجاد می شود و ذهن زوجین از این فکر، هیجانی را می سازد که در دو دسته کلی رضایت از رابطه زناشویی و نارضایتی از رابطه زناشویی تقسیم بندی می شوند، در جلسات زوج درمانی در طول 12 سال مشاهده کردیم که زوجین برای رضایت یا نارضایتی از همدیگر دلایل رفتاری ارائه می کنند.

هنگامی که فرد از همسرش راضی است ذهن آماده پردازش هیجانهای مثبت مانند علاقه و شادی است و هنگامی که ناراضی است ذهن او آمده پردازش هیجانهای منفی مانند نفرت، خشم و غم است. بنابر این لازم است زوج درمانگر کاملا با رفتاردرمانی آشنا باشد.

اصلاح مشکلات ایجاد شده

برای اصلاح مشکلات ایجاد شده در بعد رفتاری از روشهای رفتار درمانی استفاده می شودريال عامل اصلی موثر بر رضایت از همسر بیش بود ها و کمبودهای رفتاری است، به همین علت بعد رفتاری مهمترین بعد در زوج درمانی جامع است، برای اصلاح بعد رفتاری از روشهای رفتاردرمانی و آموزش مهارتهای همسرداری استفاده می کنیم. در مهارتهای همسر داری از چارچوب آموزش با استفاده از مدل باور بهداشتی استفاده کردیم. در این مدل برای موثر بودن آموزش بر روی 6 عامل تاکید می شود.این مدل را در بخش فنون درمانی توضیح داده ایم.

اصلاح مشکلات ایجاد شده

2- بعد سیستمیک رابطه زناشویی حلقوی است و زوجین با رفتارهای خود بر یکدیگر تاثیر می گذارند و اگر ارتباط گرفتن با همسر را به خوبی اجرا کنند رضایت از رابطه زناشویی افزایش می یابد. در نظریه سیستمی زوجین به مبادله رفتاری می پردازند و مبادلات صورت گرفته رفتارهای زوجین را تقویت یا تضعیف میکند. از نظریه سیستمیک و روشهای آن استفاده زیادی در زوج درمانی به عمل آمده است.

4 عنصر اصلی که بین زوجین مبادله می شوند عبارتند از:

 1. محبت و علاقه
 2. مشورت و فکر
 3. لذت جنسی
 4. پول و مادیات

رضایت ماهیت هیجانی

رضایت ماهیت هیجانی فکری دارد و بعد از مشاهده و درک رفتارهای همسر در فرایند تفکر ایجاد میگردد، بنابر این، چارچوب اصلی رابطه زناشویی اینگونه است که عوامل رفتاری، فکری و هیجانی زوجین در رابطه حلقوی 6 ضلعی، مدل خاصی را ایجاد می کنند که نشان می دهد زوج درمانی ماهیتی کاملا متفاوت از سایر رواندرمانی ها دارد، اگر مداخلات زوج درمانی ملاحضات سیستمی و حلقوی بودن رابطه زناشویی را رعایت نکنند، ممکن است رضایت از رابطه زناشویی را افزایش ندهند. برای اصلاح بعد سیستمیک از آموزش مهارتهای ارتباطی و زوج درمانی سیستمیک استفاده می کنیم.

رضایت ماهیت هیجانی

3- بعد هیجانی. طبق تعریف منظور از هیجان تجربه هوشیار خوش آیندی یا ناخوش آیندی همراه با فعالیت نسبتا شدید ذهنی است(232). هیجانها نسبت به احساسات شدیدتر و با دوام تر هستند. هیجانها را به اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرده اند.

هیجانهای اولیه

هیجانهای اولیه در بدو تولد وجود دارند و عبارتند از:

 • خشم
 • غم
 • شادی
 • نفرت
 • علاقه
 • ترس و تعجب

سایر هیجانها ثانویه هستند یعنی در بدو تولد وجود ندارند و در مراحل رشد آموخته شده و یا از ترکیب هیجانها با یکدیگر و یا از ترکیب یک هیجان با یک فکر ایجاد می شوند، هیجانهای علاقه، خشم و نفرت بیش از سایر هیجانها در رابطه زناشویی ایفا نقش می کنند و بر روی رضایت از همسر تاثیر دارند. زوج درمانی هیجان محور بر این بعد تاکید دارد و سایر ابعاد رابطه زناشویی را به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی دهد.

زوج درمانی هیجان

لازم است زوج درمانگر با زوج درمانی هیجان – محور و مهارت مدیریت هیجان کاملا آشنا باشد. رضایت از همسر نیز بعد هیجانی نیرومندی دارد. گاهی بعد هیجانی به عشق شدیدی تبدیل شده و سایر ابعاد زناشویی را متاثر میکند. بعد هیجانی از این نظر نیز مهم است که عشق ماهیت هیجانی دارد و تبادل علاقه یکی از عناصر اصلی مبادله شونده در رابطه زناشویی است. رضایت از همسر نیز ماهیت هیجانی- شناختی دارد.

بنایراین بعد هیجانی نقش مهمی درا رابطه زناشویی دارد.

4- بعد شناختی مداخلات شناختی بر این بعد تاکید دارند ، لازم است زوج درمانگر روشهای درمان شناختی را به اندازه کافی بداند. مهمترین شناخت واره هایی که در زوج درمانی مورد توجه هستند عبارتند

 • از معیارهای انتخاب
 • طرحواره ها
 • انتظارات از همسر و سپس خطاهای شناختی

در زوج درمانی افکار با توجه به تاثیری که بر هیجان و رفتار دارند به شکل زیر تقسیم بندی می شوند:

الف- افکار منفی( افکار غیر واقعی یا مضر)

1- افکار غیر واقعی، افکاری هستند که حادث نشده اند و احتمال ندارد که اتفاق بیوفتند، این افکار 2 نوع هستند:

1-افکار غیر ممکن، افکاری که هرگز اتفاق نمی افتند.
1-1افکاری که امکان پذیر هستند ولی فعلا اتفاق نیافتاده اند.

2- افکار مضر. افکاری هستند که اگر اتفاق بیوفتند به انسان آسیب می زنند.
3- افکار مزاحم. افکاری هستند که در زمان یا مکان نامناسب به ذهن وارد می شوند.

ب- افکار مثبت (افکار واقعی یا مفید)

 1. افکار واقعی افکاری هستند که اتفاق افتاده اند و یا در آینده اتفاق خواهند افتاد.
 2. افکار مفید افکاری هستند که اگر به آنها عمل شود در یکی از ابعاد زندگی فایده ای ایجاد خواهد شد.
 3. افکار کمک کننده افکاری هستند که در زمان و مکان مناسب به ذهن وارد می شوند.

افکار غیر منطقی

همانگونه که ملاحظه می شود افکار غیر منطقی در این تقسیم بندی وجود ندارند زیرا ما معتقدیم منطق مفهوم مناسبی برای نوع فکر نیست زیرا گستره بسیار وسیعی دارد و قانع کردن مراجع برای غیر منطقی بودن فکرش کار بسیار سختی است ولی راضی کردن او برای مضر بودن فکرش با استفاده از نظریه معیارهای انتخاب و همچنین عدم تناسبی که فکر با اهداف دارد، کار راحتری است، به هیمن علل است که به جای فکر غیر منطقی از فکر مضر استفاده می کنیم.

تقسیم بندی افکار از نظر منشاء

در زوج درمانی افکار( منفی یا مثبت) از نظر منشاء به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

 1. با منشاء حافظه: این افکار حاصل پردازش اطلاعات در مغز خود فرد است.
 2. از منشاء دیگران: این افکار توسط دیگران بیان می شوند.
 3. از منشاء ناشناخته: افکاری که در ذهن انسان ظاهر می شوند، ولی نمی توان منشاء آنها را در حافظه فرد یا دیگران پیدا کرد، در متون فلسفی این افکار به دو نوع وسوسه و الهام تقسیم یندی شده اند، الهام فکری است مفید که ناگهان وارد ذهن می شود وسوسه فکری است مضر که ناگهان وارد ذهن می شود.

5- بعد جسمی. مشخصات بدنی و ظاهری زوجین در توانایی ایشان برای تامین نیازهای همسر نقش اساسی دارند. در هیچکدام از انواع زوج درمانی به این بعد توجه نشده است ولی ما در زوج درمانی جامع تلاش کرده ایم به عناصر جسمی موثر بر رابطه زناشویی به اندازه کافی توجه کنیم، بهتر است زوج درمانگر به عوامل جسمی موثر بر رابطه زناشویی آشنا باشد و یا در صورت لزوم از یک پزشک کمک بگیرد.

مهمترین عوامل جسمی موثر بر رابطه زناشویی عبارتند از:

 • سندرم پیش از قاعدگی
 • اختلالات جنسی
 • کیفیت خواب
 • چک آپ عمومی
 • سبد غذایی
 • کم خونی
 • وضعیت تیروئید
 • فعالیت فیزیکی
 • سطح هومورنها
 •  سطح ویتامینها
 • ناتوانی فیزیکی
 • داروها

6- بعد تحصیلی- شغلی. شغل زوجین علاوه بر اینکه تامین کننده نیاز مالی زوجین است در تامین هویت ایشان نیز نقش اساسی دارد. در رابطه زناشویی هویت زوجین با یکدیگر ترکیب می شود. به عنوان مثال زنی ممکن است به شغل همسرش افتخار کند. بهتر است زوج درمانگر با اصول مشاوره شغلی و تحصیلی آشنا باشد.

7- بعد حقوقی. قوانین کشوری در تعیین وظایف قانونی زوجین نسبت به هم نقش اساسی دارند و بنابر این بهتر است زوج درمانگر به این قوانین آشنا باشد. آشنایی با قوانین مدنی و کیفری در حل بحران های زناشویی مفید خواهد بود، اگر زوجین همزمان با زوج درمانی در مراجع قضایی پرونده ای علیه یکدیگر دارند بهتر است تا پایان زوج درمانی این پرونده متوقف گردد. بهتر است بین قاضی پرونده زناشویی و زوج درمانگر رابطه علمی خوبی وجود داشته باشد.

مهمترین عوامل جسمی موثر بر رابطه زناشویی

8- بعد عرفی. فرهنگ و آداب رسوم جامعه و خانواده زوجین تاثیر زیادی بر رابطه زناشویی دارند. لازم است درمانگر به مسائل عرفی جامعه ای که در آن زوج درمانی انجام میشود توجه کند. مسائل عرفی بیشتر در رفتار والدین زوجین و گاه در رفتار زوجین تظاهر می کنند. زوجین نسبت به همدیگر وظایف عرفی دارند و درمانگر این وظایف را آموزش داده و پیگیری می کند.

9- بعد خانواده پدری. تا زمانی که والدین زنده هستند بر روی رابطه زناشویی فرزندان خود کما بیش تاثیر خواهند گذاشت. این تاثیرات ممکن است مفید یا مضر باشند. یکی از شایعترین مشکلات در رابطه زناشویی اختلاف مادر شوهر و عروس است. لازم است زوج درمانگر توانایی مشاوره دادن به والدین زوجین را داشته باشد. تاثیر والدین در کشور ما نسبت به کشورهای غربی پر رنگتر است. به زوجین آموزش می دهیم که بعد از ازدواج چگونه با والدین خود ارتباط برقرار کنند.

10- بعد ناخودآگاه. الگوهای رفتاری دوران کودکی که در خانواده پدری شکل گرفته اند به شکل سبکهای دلبستگی و مدلهای مدیریت رابطه زناشویی بر روی رفتار با همسر تاثیر قوی و ناخودآگاهی دارند، در زوج درمانی زوجین با سبکهای دلبستگی خودشان و مدل مدیریت زناشویی که در ذهنشان ایجاد شده آشنا می شوند. همچنین زوجین به مکانیزمهای دفاعی خودشان بصیرت کافی پیدا می کنند، لازم است زوج درمانگر در صورت لزوم از نظریات روابط موضوعی برای اصلاح رابطه زناشویی استفاده کند. گاهی زوجین از مشاوره منطقی و آموزشی ابراز ناخوشنودی می کنند و برای اصلاح شخصیت خود رویکرد تحلیلی را ترجیح می دهند. در این صورت لازم است درمانگر در جلسات فردی از نظریه های روابط موضوعی استفاده کند.

11- بعد وجودی– فلسفی- مذهبی. دیدگاههای زوجین نسبت به خدا، زندگی، مرگ، آزادی، انسانیت، وظایف مذهبی و مسئولیت پذیری در قبال همسر تاثیر عمیقی بر رابطه زناشویی دارند، جهان بینی زوجین نیز در تعیین وظایف نسبت به همسر نقش جدی دارند. لازم است زوج درمانگر به انواع جهان بینی های موثر بر رابطه زناشویی مانند فمنیسم و اسلام آشنا باشد و در صورت لزوم از مداخلات وجودی استفاده کند. معنی دادن به مفهوم زندگی و معنی دادن به رابطه زناشویی میتواند به اصلاح رابطه زناشویی کمک کند. اصول زندگی و ابعاد زندگی نیز مورد بحث قرار می گیرند.

ارزیابی ها در زوج درمانی

در این درمان بررسی های زیر انجام میگردد:

بررسی های جسمی شامل بررسی عوامل جسمی موثر بر رابطه زناشویی:

 • سندرم پیش از قاعدگی
 • یائسگی
 • اختلالات جنسی
 • کیفیت خواب
 • چک آپ عمومی
 • سبد غذایی
 • کم خونی
 • وضعیت تیروئید
 • فعالیت فیزیکی
 • سطح هومورنها
 • سطح ویتامینها
 • ناتوانی فیزیکی
 • داروها

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رابطه زناشویی شامل:

 • وضعیت شغلی و تحصیلی
 • مشکلات ارتباطی با خانواده پدری و همشیرها
 • مشکلات فرهنگی
 • مسائل حقوقی

 بررسی روانشناختی شامل:

 • تشخیص اختلالات روانی
 • تعیین بیش بودها و کمبودهای رفتاری
 • تعیین انتظارات از همسر
 • تعیین طرحواره های ناسازگار
 • بررسی آسیب های ایجاد شده در مراحل رشد
 • بررسی سبک های دلبستگی
 • تعیین خطاهای شناختی
 • تعیین مکانیزم های دفاعی

در زوج درمانی شامل طیف گسترده ای از مداخلات است و بعد از مرحله ارزیابی معلوم میشود که درمانگر از کدامیک از مداخلات زیر استفاده کند و اولویت با کدامیک از مداخلات است. در حالت کلی درمانهای جسمی مقدم بر درمانهای اجتماعی و درمانهای اجتماعی مقدم بر رواندرمانی فردی هستند.

بعد از پایان ارزیابی انتظار می رود درمانگر به سوالات زیر پاسخ دهد:

 1.  میزان کلی رضایت از رابطه زناشویی در مرد و زن چقدر است؟
 2. آیا رابطه زناشویی فعلا بحرانی است؟ این بحران چه عللی دارد؟
 3. زوجین از چه مشکلات جسمی موثر بر رابطه زناشویی رنج می برند؟
 4.  علل نارضایتی از همسر کدامند؟
 5.  زوجین به کدام اختلال روانی مبتلا هستند؟
 6.  زوجین با کدامیک از مهارتهای همسرداری آشنایی ندارند و یا آن را اجرا نمی کنند؟
 7. چه عواملی باعث میشود زوجین مهارتهای همسرداری را اجرا نکنند؟
 8. زوجین با خانواده ها چه مشکلاتی دارند؟
 9.  مشکلات مالی و شغلی و تحصیلی و حقوقی- کیفری زوجین کدامند؟
 10.  بهترین مراحل درمان فردی و درمان زوجی برای این زوج کدامند؟

پاسخ درمانگر به سوالات

نیاز به مشاوره حضوری دارید ؟! 

اگر نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده  مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .

نیاز به مشاوره در منزل دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید که  مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .

نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟! 

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp IMO Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonدریافت وقت مشاوره
بستن
بستن