روانکاوی

نظريه ی مسمر در زمينه بيماريها

نظريه ی مسمر در زمينه بيماريها

مسمر معتقد بود كه از آنجا كه بدن انسانها از همان عناصر و تركيبـاتی ساخته شده كه از آنها تمام كائنات ساخته شده اسـت، بنـابراين كالبـد انسان هم از همان قوانينی تبعيت مي كند كه بر ساير قسمتهای عـالم از جمله ستارگان حكم فرماست.

بنابراين، به صورتی مشابه بدن انسـانها و سيارات تحت تأثير نور، حرارت، الكتريسيته، تغييرات در قوه ی جاذبه و حتـی «كشـش و جاذبـة ارض ملكـوت» قـرار مـیگيرنـد. او تصـور می كرد كه دو نيمه از بدن در ارتباط با يكديگر تا حـدودی ماننـد دو قطب آهنربا عمل می كنند. زمانی در وضـع سـلامتی يـا فيزيولوژيـك يك انسان اختلالی پيدا می شود كه در وضعيت توزيع، بسط و تعـادل ميدان های مغناطيسی در بدن، اختلالی پديد آمده باشد. تصور مي شد كه مغناطيس حيوانی كه نـوعی سـياله [ميـدان بـا حـوزه انرژی] انگاشته می شد، می تواند به درون تمام مـواد نفـوذ كنـد، و بـا نيروی اراده ی انسان، در تمام قسمتهای بدن به حركت و جريان بيفتد.

نظريه ی مسمر در زمينه بيماريها

مسـمر اعتقـاد داشـت كـه او بـا حضـور خـودش مـی توانـد سـياله ی مغناطيسی را به قسمتهای مختلف بدن بـه جريـان در آورد، بـا حركـت دستهايش و «دادن پاسهای مغناطيسی» مسير حركت انرژيهـا را تغييـر و تنظيم و با حركت دادن يك ميله ی فلزی بزرگ بـه شـكل صـليب يـا گرز، بـه ايجـاد، تقويـت و هـدايت جريـان انـرژی بپـردازد و بـالاخره بيماران از طريق اتصال به يك ظـرف چـوبی بـه نـام باكـت كـه پـر از قطعــات مغناطيســی بــود، بــه يــك مركــز عظيم از انــرژی مغناطيســی متصل شوند. يك لوله يا محفظه چوبی به ارتفاع حدود 40 سانتيمتر بـود كـه 1 باكت او آن را در محوطه ی كلينيك خود ساخته بود. در درون آن قطعـاتی از فلز، بطری هائی كه در درون باكـت بـه صـورت متحـد المركز قـرار داده شده بودند.

قطعات و ذرات شيشه و مقداری آب ريخته شده بود. قطر اين ظرف خمره مانند آنقدر بزرگ بـود كـه چنـد نفـر از بيمـاران می توانستند بر گرداگرد آن بنشينند. در قسمت بالای باكت چند ميله ی فلزی وجود داشت كه مثـل شـاخه های گياه به طرف بالا كشيده شده بودند. تصور بر اين بود كـه باكـت می تواند مقدار زيـادی از سـياله يـا انـرژی مغنا طيسـی را متـراكم و در خود جمع كند بيماری اندامها يا اعضاب دردمند يا بيمار خود را به آن میماليـد، ايـن سياله به بدن آنان انتشار پيدا مي كرد. به عنوان يك اشـرافی موسـيقیدان، مسمر احساس كـرده بـود كه برای افزايش تأثيرگذاری و تأثيرپذيری، اگر فضای كلينيك كمـی تاريك و يا مه آلود مـی شـد و موسـيقی ملايمـی نواختـه مـي گرديـد خيلی بهتر بود، به ويژه اينكـه در ايـن شـرايط مسـمر در حاليكـه شـنل اطلس بلندی را پوشيده بود، از ميان بيمـاران بسـيار پرانگيـزه و مشـتاق خود عبور می كرد، گاهی اندام برخی از آنها را لمس و يا بـا ميلـه ای فلـزی بزرگـی كـه در دسـت داشـت، ضـربه هـای كوچـك و محبـت آميزی را به آنها مي نواخت.

نظريه ی مسمر در زمينه بيماريها

از آنجا كه بر اساس مشاهدات و شنوده های قبلی انتظار می رفـت كـه بيماران در اين شرايط به حالت كريـز يـا بحـران برسند، زمانی كه به باور آنان انرژی مغناطيسی به سطح خيلی بالائی كه برای درمان مورد نياز بـود مـي رسـيد، ايـن غيـر منتظره نبود كه افرادی از آنهـا بـه دور خـود چـرخ و تـاب بزننـد و بـه يـا حملـه حالت تشنج در گوشه ای به زمين بخورند و به حالت غـش برسـند كـه ايـن تشـريفات در پيـدايش حملاتـی بيشـتر و شـديدتر در ديگران و اطرافيان بسيار مؤثر بودند. در اين شرايط بـا مشـاهده ی ايـن روش بسيار پرقدرت درمانی، نتايج درمان در سـاير بيمـاران حاضـر در خلسه هم بسيار زيادتر می شد.

زمانی كه با افزايش و كثرت بيماران ديگـر كلينيـك مسـمر گنجـايش ايـن تعـداد زيـاد از بيمـاران را نداشـت، مسـمر بـراسـاس ديـدگاهش درخت عظيمی را در يك پارك مجاور كلينيك بـا ضـربانات ميلـه ی فلـزی و پاسـهای مغناطيسـی سرشـار از سـياله ی مغناطيسـی كـرد، تـا بيماران بـا حركـت در اطـراف آن و لمـس بدنشـان بـا آن درخـت، از سياله ی مغناطيسی بهره مند شوند و جمعـی در ايـن جريـان بـه حالـت كريز هم می رسيدند!

نیاز به مشاوره حضوری دارید ؟!

اگر نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده  مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید 

نیاز به مشاوره در منزل دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید که  مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید

نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟! 

 اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp IMO Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonدریافت وقت مشاوره